plende

Oferta współpracy

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management - ERM) winno stanowić istotny składnik zarządzania strategicznego każdej organizacji.

Kluczowym celem ERM jest skuteczne reagowanie na wystąpienie określonych ryzyk w celu ich minimalizacji lub eliminacji.

Nasza oferta usług brokerskich wychodzi naprzeciw tej filozofii podejścia do ryzyka występującego u Klienta a tym samym może wydatnie przyczynić się do:

 • wzmocnienia ochrony aktywów;
 • zapewnienia kontynuacji działalności pomimo wystąpienia zdarzeń losowych obejmujących majątek trwały (pożar, wybuch, powódź, awaria linii produkcyjnej, itp.);
 • zapewnienia środków finansowych umożliwiających odtworzenie majątku trwałego;
 • zapewnienia skutecznej ochrony prawnej i finansowej w związku z roszczeniami osób trzecich a związanych z wyrządzeniem szkód osobowych i rzeczowych wynikających z posiadanego mienia, prowadzonej działalności, czy też sprzedaży produktów i usług;
 • ochrony przed niewypłacalnością bądź przewlekłą zwłoką w zapłacie wierzytelności przez dłużników/kontrahentów.

 

Poziomy współpracy

Poziom strategiczny

 • wsparcie w procesie tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
 • kreacja kompleksowej polityki ubezpieczeniowej,
 • wsparcie procesów wprowadzania/stosowania jednolitych standardów zarządzania ryzykiem wynikających z potrzeb Klienta,
 • dostosowanie ekspozycji Spółki na ryzyko przy wykorzystaniu narzędzi ochrony ubezpieczeniowej.

Poziom zarządczy

 • wsparcie w świadomym podejmowaniu decyzji odnośnie zakresu i struktury programu ubezpieczeniowego,
 • udokumentowanie procesu podejmowania decyzji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej,
 • integrację procesów gromadzenia danych dotyczących zdarzeń operacyjnych oraz obsługi roszczeń ubezpieczeniowych,
 • dostarczanie informacji nt. ubezpieczeń do celów zarządczych.

Poziom operacyjny

 • organizacja ochrony ubezpieczeniowej,
 • powiązanie zakresu ochrony z ekspozycją na ryzyko operacyjne,
 • optymalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej,
 • podniesienie jakości ochrony przez zastosowanie zapisów porządkujących i rozszerzających ochronę ubezpieczeniową (klauzule brokerskie, postanowienia szczególne),
 • organizacja procesu zgłaszania szkód i obsługi roszczeń ubezpieczeniowych.

Dokonanie skutecznego transferu zidentyfikowanych i istotnych ryzyk na rynek ubezpieczeniowy uznajemy za jedną z naszych kluczowych kompetencji.

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.