plende

Rozpoczynając współpracę z Klientem przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy.

Pozwala on na:

 • zapoznanie się z dotychczasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • analizę występujących ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • analizę występujących szkód, awarii i roszczeń osób trzecich,
 • analizę warunków ochrony posiadanej przez Klienta ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zidentyfikowanego ryzyka,
 • określenie propozycji transferu wybranych/kluczowych ryzyk na rzecz ubezpieczyciela.

Końcowym efektem audytu jest pisemna opinia zawierająca uwagi i propozycje dotyczące dalszego postępowania wobec przeanalizowanych ryzyk
i zidentyfikowanych potrzeb Klienta.

Zapytanie ofertowe (slip brokerski) zazwyczaj obejmuje:

 • charakterystykę działalności prowadzonej przez Klienta,
 • oczekiwany zakres ochrony w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będący konsekwencją określenia kluczowych ryzyk Klienta przeznaczonych do transferu na rynek ubezpieczeniowy.

Przedmiotem negocjacji są zazwyczaj następujące składniki ofert dotyczące:

 • zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej,
 • warunków finansowych (cena, wysokość udziałów, warunki płatności składki itp.),
 • warunków serwisowych umowy (seminaria szkoleniowe, dostępne narzędzia informacyjne, dedykowana obsługa itp.)
 • programów prewencyjnych.

Końcowym efektem negocjacji jest uzyskanie satysfakcjonujących warunków oczekiwanego programu ubezpieczeniowego.

Rekomendacja zawiera m.in.:

 • porównanie złożonych ofert pod względem kilkudziesięciu parametrów jakościowych,
 • opinię nt. proponowanych zakresów ochrony ubezpieczeniowej,
 • opinię nt. istniejących wyłączeń i ograniczeń z ochrony ubezpieczeniowej,
 • propozycję dalszego postępowania po dokonaniu przez Klienta wyboru przedstawionych ofert.

Polega ono na:

 • uzgodnieniu z ubezpieczycielami treści projektów dokumentów ubezpieczenia i konsekwencji przyjętych ofert,
 • przedłożeniu Klientowi do akceptacji i podpisu dokumentów ubezpieczenia,

przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wdrożonego programu z osobami wskazanymi przez Klienta do obsługi umów ubezpieczenia.

Wsparcie i aktywne uczestnictwo w organizacji procesu ubezpieczenia realizujemy poprzez:

 • przedłożenie projektów procedur zarządzania ryzykiem i likwidacji szkód oraz obsługi roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w tym także pełne wsparcie Klienta na etapie wdrożenia procedury,
 • bieżącą współpracę z Klientem w zakresie wykonywania umów ubezpieczenia,
 • koordynowanie procesu likwidacji szkód i obsługi roszczeń (w relacjach Klient - ubezpieczyciel - firmy eksperckie - poszkodowany/ zgłaszający roszczenie).

Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

tel. +48 17 857 69 54
tel. +48 17 857 69 20
fax +48 17 852 34 78
email: serwis@dbvector.pl

NIP: 8133664281
REGON: 180757172
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
Zezwolenie KNF nr 1759/11

© Copyright 2019 - DB VECTOR. All rights reserved.