INNOWACYJNOŚĆ i DOŚWIADCZENIE

O SPÓŁCE


Jesteśmy zespołem, którego doświadczenie związane jest z ponad 20 letnią praktyką na rynku ubezpieczeniowym. Czołowi managerowie naszej spółki przez ponad 10 lat zajmowali kierownicze stanowiska w renomowanych towarzystwach wchodzących w skład międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych.

Kwalifikacje zespołu z zakresu zarządzania ryzykiem, tworzenia programów ubezpieczeniowych oraz doświadczenie  nabyte przy współpracy z kluczowymi Klientami z branży: spożywczej, lotniczej, cementowej, przetwórczej, budowlanej, hutniczej, meblarskiej, spedycyjno-kurierskiej, itp. pozwalają na tworzenie dedykowanych programów ubezpieczeniowych, uwzględniających indywidualne potrzeby Klientów.

Podstawowe kompetencje brokerskie są dodatkowo wspierane doświadczeniem zespołu z obszaru finansów, zarządzania, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych.

Istotnym atutem zespołu jest posiadanie wiedzy, która może być przydatna dla Klientów zmierzających do stosowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management - ERM) winno stanowić istotny składnik zarządzania strategicznego każdej organizacji. Kluczowym celem ERM jest skuteczne reagowanie na wystąpienie określonych ryzyk w celu ich minimalizacji lub eliminacji.

Nasza oferta usług brokerskich wychodzi naprzeciw tej filozofii podejścia do ryzyka występującego u Klienta a tym samym może wydatnie przyczynić się do:

 • wzmocnienia ochrony aktywów;
 • zapewnienia kontynuacji działalności pomimo wystąpienia zdarzeń losowych  obejmujących majątek trwały (pożar, wybuch, powódź, awaria linii produkcyjnej,  itp.);
 • zapewnienia środków finansowych umożliwiających odtworzenie majątku trwałego;
 • zapewnienia skutecznej ochrony prawnej i finansowej w związku z roszczeniami osób trzecich a związanych z wyrządzeniem szkód osobowych i rzeczowych wynikających z posiadanego mienia, prowadzonej działalności, czy też sprzedaży produktów i usług.

Dokonanie skutecznego transferu zidentyfikowanych i istotnych ryzyk na rzecz ubezpieczyciela uznajemy za jedną z naszych kluczowych kompetencji.

OFERTA WSPÓŁPRACY


Świadczymy pełen zakres usług brokerskich wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dn. 22.05.2003 Art. 26.

 1. „1. Broker ubezpieczeniowy jest obowiązany:
  1. poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adresie siedziby, rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, okazywać zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na każde żądanie, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej;
  2. przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja;
  3. zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;
   (…)
  4. wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.”

Usługi te w pierwszej kolejności związane są z reprezentowaniem Klientów w ramach udzielonego pełnomocnictwa/listu brokerskiego przed zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenia majątkowe (Dział II) i ubezpieczenia na życie (Dział I). Dokumentami potwierdzającymi nawiązanie współpracy z Klientem są:

 • pełnomocnictwo brokerskie/list brokerski;
 • umowa brokerska jeśli strony nawiązujące współpracę uznają za stosowne taką zawrzeć.

USŁUGI BROKERSKIE


1. Audyt ubezpieczeniowy
2. Slip brokerski
3. Negocjacje handlowe
4. Rekomendacja
5. Wdrożenie programu
6. Obsługa brokerska programu

USŁUGI DODATKOWE


1. Zarządzanie ryzykiem
2. Szkolenia i seminaria
3. Synergia usług

AKTUALNOŚCI


1
2
3
4
5

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szachach do lat 18

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż nasza Spółka była Partnerem Drużynowych Mistrzostw Europy w Szachach do lat 18, które odbyły się w dniach 16 – 24 sierpnia 2017 roku w Rymanowie Zdroju. Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Europy było Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym (PZSzach).

  Rozwiń 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA– FORUM GOSPODARCZE

W dniu 6 czerwca 2017 roku w Auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja – Forum Gospodarcze na temat: „Bezpieczeństwo osób, obiektów i obszarów na tle współczesnych zagrożeń – rozwiązywanie problemów” zorganizowana przez Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.

  Rozwiń 

Forum Gospodarcze „Eksport i inwestycje szansą dla sektora MŚP”

W dniu 23 listopada 2016 roku w Krośnie odbyło się Forum Gospodarcze „Eksport i inwestycje szansą dla sektora MŚP”.

Nasza Spółka była jednym z patronów merytorycznych tego wydarzenia biznesowego.

  Rozwiń 

ZGŁASZANIE SZKÓD


Aby zgłosić szkodę należy pobrać, wypełnić i przesłać do nas załączony formularz:

  Informacja
o szkodzie/zdarzeniu/wypadku 

Na podstawie zawartych w formularzu informacji, oraz po ich ewentualnym uzupełnieniu, dokonujemy w imieniu Klienta zgłoszenia szkody do towarzystwa i koordynujemy dalszy przebieg procesu likwidacji szkody/ badania roszczenia.

Poniższe numery infolinii podajemy w celu zgłaszania przez Klientów wyłącznie szkód komunikacyjnych:

 

ALLIANZ

801 102 030 / (22) 567 67 01, (22) 567 12 02

 
 

COMPENSA

801 120 000 / (22) 501 61 00

 
 

GENERALI

801 343 343 / (22) 543 05 43

 
 

ERGO HESTIA

801 107 107 / (58) 555 65 55

 
 

GOTHAER

(22) 469 69 69

 
 

PZU

801 102 102 / (22) 566 55 55

 
 

PZU Klienci Korporacyjni

801 798 798 / (22) 566 57 98

 
 

UNIQUA

801 597 597 / (42) 666 65 00

 
 

WARTA

801 311 311 / 601 311 311

 
 

TUW "TUW"- Rzeszów

(17) 852 00 54 (wew. 110)

 
 

TUW "TUW" - o. w Krośnie

(13) 420 21 42, fax. (13) 432 17 92

 

STREFA KLIENTA


Strefa klienta

Stosownie do uzgodnionego w ramach umowy brokerskiej zakresu współpracy oferujemy Klientom dostęp do dodatkowych usług poprzez naszą aplikację internetową (Strefa Klienta). Aplikacja ta zawiera m.in.:

 • aktualności z rynku ubezpieczeniowego,
 • proponowane zalecenia prewencyjne (przykłady szkód – case study),
 • prezentacje dotyczące wybranych rodzajów ubezpieczeń i produktów ubezpieczeniowych,
 • projekty procedur związanych z zarządzaniem określonymi rodzajami ryzyk (procedura kredytu kupieckiego, procedura product recall, procedura postępowania w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osoby trzecie, itp.),
 • bibliotekę managera ryzyka,
 • elektroniczne zgłoszenie szkody/informację o zdarzeniu,
 • elektroniczne archiwum zawierające dokumentację współpracy.
Logowanie do Strefy klienta
login: 
hasło: 

 

KONTAKT


Kontakt

Dom Brokerski VECTOR Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów
tel. +48 17 857 69 54,
tel. +48 17 857 69 20,
fax +48 17 852 34 78

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000393788
NIP: 813-366-42-81 REGON: 180757172
Zezwolenie KNF nr 1759/11

Nasi Partnerzy